ලොවෙත් නෑ, ලොවි ගහෙත් නෑ..

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු Sinhala Movies වීඩියෝ] Page on Facebook vasana.pathirana on Google+ 

ජගත් චමිල බොස්ටන් අන්තර්ජාතික චිත්‍රපට උලෙලේ හොඳම නලුවා ත්‍යාගය දිනාගැනීම.

Link: http://www.youtube.com/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook